Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ผักก้านถุง

 

รหัสพรรณไม้ 7-56140-001-152
ชื่อพื้นเมือง ผักก้านถุง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina   asiaticca  L. ex  Brongn
ชื่อวงค์ RHAMNACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ยอดอ่อน  ใช้ประกอบอาหาร  ป้องกันการผิดเดือน
ลักษณะวิสัย ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่น ใบมีรูปร่างกลมรี ลำต้นอ่อน
บริเวณที่พบ ข้างอาคาร3
ภาพถ่ายใบ
ภาพถ่ายลักษณะวิสัย
ภาพถ่ายลำต้น